Privacy

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, liên lạc và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Dưới đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.

Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi cũng sử dụng quảng cáo của bên thứ ba để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo này có thể sử dụng công nghệ như cookie và đèn hiệu web khi họ quảng cáo trên trang web của chúng tôi, họ cũng sẽ gửi cho các nhà quảng cáo này (như Google thông qua chương trình Google AdSense) bao gồm địa chỉ IP, ISP của bạn, trình duyệt bạn đã sử dụng truy cập trang web của chúng tôi và trong một số trường hợp, cho dù bạn đã cài đặt Flash.

Cam kết bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách bảo vệ an toàn hợp lý chống mất hoặc mất cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Tuyên bố chính sách bảo mật này

Chúng tôi cam kết thực hiện công việc của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo bí mật cá nhân thông tin được bảo vệ và duy trì. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.